Yazım Kuralları

  • SineFilozofi dergisi sistemine yüklenen Word formatındaki makalelerin tam metinlerinde yazar ismi olmamalıdır. Kullanıcılar makale göndermek üzere açtıkları üye hesaplarında kendi isimlerini kullanmalıdır.
  • Gönderilen makalelerde, makalenin Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. İngilizce özetten önce makalenin İngilizce başlığı yer almalıdır. Özetler 150-250 kelime aralığında olmalıdır.

  • Makalelerin toplam kelime sayısı 6000-8000 kelime aralığında olmalıdır.

  • Makalelerde kullanılan fotoğraf, çizim, resim vb. içerik 'Görsel 1: görselin adı veya açıklaması" düzeninde adlandırılmalıdır.

  • Makalelerde bahsi geçen filmlerin isimleri, metin içerisinde ilk kez kullanıldığında özgün hallerinde ve parantez içerisinde Türkçesi ile birlikte verilmelidir. Ayrıca filmin yönetmeni ve gösterim yılı belirtilmelidir. Örn: Das Cabinet Des Dr. Caligari (Dr. Caligari’nin Muayenehanesi, Robert Wiene, 1920).
    İlk kullanımın ardından yapılan referanslarda metin içerisinde tutarlı olmak şartıyla filmin Türkçe veya orijinal ismi tercih edilebilir. Ayrıca ilk kullanımın ardından filme yapılan referanslarda yönetmen ismi ve yapım yılı olması zorunlu değildir.
    Metin içerisinde referans verilen m film, kitap, dergi, gazete, TV programları kaynakçada da APA stiline uygun biçimde yer almalıdır.

  • Metin içinde geçenm film, kitap, gazete, dergi, TV programı adları italik yazılmalıdır.


SineFilozofi dergisi APA (6.0) referans düzenini benimsemiştir. Gönderilen çalışmaların kaynak gösterim biçimi APA (6.0) stiline uygun olalıdır. Örnekler ve istisnalar aşağıda listelenmiştir: 

 

1. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Notlar metin içinde numaralandırılmalı ve “dipnot” şeklinde verilmelidir. Referanslar ise, APA sistemine göre düzenlenmelidir.
 
2. Başlıkların düzenlenmesi: 
Ana başlık ilk harfleri büyük, 13 punto ve bold,  
GirişÖzAbstract, Sonuç ve Kaynakça baş harfleri büyük, sola yaslı, on iki punto, bold, 
Başlıklar baş harfleri büyük, sola yaslı, 12 punto, bold,
Alt başlıklar, baş harfleri büyük, italik, paragrafa hizalı, 12 punto, bold.
 
3. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
Kağıt Boyutu:  A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3 cm
Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
Paragraf Başı: 1 cm
Blok Alıntı: Sol 1 cm
Yazı Tipi: Book Antiqua
Yazı Tipi Stili: Normal
Ana Metin Boyutu: 11 punto
Blok Alıntı:10 punto
Sonnot Metin Boyutu: 9 punto
Tablo İçi Bilgiler: 10 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Tek (1,25)

KAYNAK GÖSTERME İLKELERİ
Kaynakçada, sadece yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralama izlenmelidir.

Metin İçi Kaynak Gösterimi
Yapılan çalışmalarda, başkalarının düşünceleri alıntı ya da gönderme şeklinde verilmelidir.

Kısa alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 4 satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak 1 cm içeriden blok halinde, 10 punto ile yazılmalıdır.
Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.

Göndermelerde yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası bilgileri parantez içinde aktarılmalıdır.

Tek ve iki yazarlı yayınlarda her iki yazarın soyadına da parantez içinde yer verilmelidir.

İkiden fazla yazarı olan yayınlarda gönderme yapılırken sadece birinci yazarın soyadı verilir, diğer yazarlar için “ve diğerleri” ifadesi kullanılmalıdır. 

Tüzel kişiler tarafından yazılmış yayınlarda tüzel kişi adı çok uzunsa veya kısaltılmış biçimi çok biliniyorsa ilk göndermeden sonra kısaltma yoluna gidilebilir. Kısaltma kullanılmasına karar verilirse ilk göndermede kurum adının açık hali yazılmalı ve yanında köşeli parantez içinde kısaltması verilmelidir.

Bir yazarın aynı tarihte yayınlanmış birden fazla yayınından yararlanılmışsa, yayınları birbirinden ayırmak için sırasıyla “a,b,c,...” ibareleri kullanılmalı ve bu kullanım gerek metin içinde kaynak gösterme sırasında gerekse kaynakça bölümünde yer almalıdır.

Gönderme Örnekleri
Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):

(McQuail, 1987: 55).

-Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda:
(McQuail, 1987a: 55; 1987b: 40).

-Alıntı yapılan yazarın başka bir yazardan alıntı yapmış olması durumunda: 
(Aktaran: McQuail, 1987a: 55).

Kaynakçada:
McQuail, Denis, (1987). Mass Communication Theory: An Introduction, Beverly Hills, CA: Sage Pulication Inc.

Cavit, Binbaşıoğlu, (1988a). Genel Öğretim Yöntemleri, Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi. 
Cavit, Binbaşıoğlu, (1988b). “Ödevlerin Öğrenmeye Etkisi”, Eğitim, 65, 362-369.

 Metin içindeki yollamada (makale): 
(Varis,1984: 32).

Kaynakçada: 
Varis, Tapio, (1984). “International Flow of TV Programmes”,  Journal of Communication, 34(1), s.143-152.

 İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
(Perelman ve Olbrechts, 1971: 10).

Kaynakçada:
Perelman, C. ve Olbrechts-Tyteca, L., (1971). The New Rhetoric, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Metin içindeki yollamada (makale): 
(Mc Combs ve Shaw, 1998: 108).

Kaynakçada:
McCombs, M. E. ve Shaw D. L., (1972). “The Agenda-Setting Function of Mass Media”The Public Opinion Quarterly, 36, (2), s.176-187.

İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
(Lazarsfeld vd., 1996: 45).

Kaynakçada:
Lazarsfeld, P. F., Berolson, B. ve Gaudet, H., (1944). The People Choice, London: Colombia University Press.

Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:

Metin içindeki yollamada:
(Schramm, 1994: 53).

Kaynakçada:
Schramm, Wilbur, (1992). “Haberleşme Nasıl İşler”, Ünsal Oskay (der.), Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş, İstanbul: Derya Yayınları, s.95-134.
Kurum yayınları:

Metin içindeki yollamada:

(DPT, 1989: 145).

Kaynakçada:
DPT, (1989).  Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994, Ankara. 

Yazarı Olmayan Kitap:
Metin içindeki yollamada:
Kitap Adı Kısaysa:
(Kütüphaneciliğe Giriş, 1987).
Kitap Adı Uzunsa:
(Sanal…, 1995: 70).
Kaynakçada:
Kütüphaneciliğe Giriş, (1987). Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.

Görüşme:
Metin içindeki yollamada:
(O. Koloğlu ile kişisel iletişim, 13 Mart 2007).
Kaynakçada:
Orhan Koloğlu ile 13 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen kişisel iletişim. 

Elektronik Kaynak 
Metin içindeki yollamada:
(Çubukçu, 2009).
Kaynakçada:
Çubukçu, Mete, (2009).  “Bu Kimin Zaferi?”, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/473346.asp.  Erişim Tarihi:15.06.2010.

Yazarı Olmayan Elektronik Kaynak
 Metin içindeki yollamada:
(Dışişleri Bakanlığı, 2010).

Kaynakçada:
Dışişleri Bakanlığı (2010), http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa.  Erişim Tarihi:16.06.2010.
Tüm web site
www.iletgazi.edu.tr  

Kişisel web sayfaları
Landis, Barbara, (1996). Carlisle Indian Industrial School History, http://home.epix.net/~landis/histry.html,Erişim Tarihi: 20 Ekim 2001.

Gazete ya da Aktüel Dergilerde Yer Alan Yazılar
Metin içindeki yollamada: 
(Nadi, 1950).  
Kaynakçada: 
Nadi, Yunus, (1950). “Kuvvetin Sırrı”,  Cumhuriyet, 9 Temmuz. 

Gazete ya da Aktüel Dergilerde Yer Alan İsimsiz Yazılar
Metin içindeki yollamada: 
(Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924). 

Kaynakçada: 
Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924. 
Metin içerisinde aynı gazetelerin farklı kopyalarına atıf yapılmışsa: 
Cumhuriyet, 1950-1960, Hürriyet, 1948-1960. 

Belgeler
Metin içindeki yollamada: 
(Ticaret Bakanlığı, Karar Sayısı, 21/48/26). 
Kaynakçada:
Ticaret Bakanlığı, Muamelat Umum Müdürlüğü Kararları, Erişim: T.C. Başbakanlık Arşivi.