12 Eylül Sineması ve Parçalanmış Kişilikler: Sen Türkülerini Söyle Filminin Travma Teorisi Çerçevesinde Analizi

Gökhan Uğur

Öz


Bu makale 12 Eylül asker darbesinin sonrasını konu edinen Sen Türkülerini Söyle adlı filmin analizini içermektedir. Bunu yaparken travma teorisi kullanılacaktır. Çalışma kapsamındaki temel hipotez şu şekildedir: 12 Eylül askeri darbesinin öncesinde ve sonrasında yaşanan olaylar bu dönemi yaşayanlarda parçalanmış kişilikler yaratmış ve insanlar bu yaşanan acılardan dolayı devleti sorumlu tutmuşlardır. İnsanların bilinçaltında “Baba” konumundaki devlet “pek çok parçalanmış hayat yaratmış ve nefret edilen bir nesneye” dönüşmüştür. Bu dönemde çocukların gözünde babaları-anneleri ortadan birdenbire kaybolmuş ve zamanla çocuklar bu kaybolmanın ebeveynlerinin kendi rızalarıyla değil de karşı konulmaz ve keyfi devlet gücünden diğer bir ifade ile kadiri mutlak devletten kaynaklandığını anlamışlardır.

Anahtar Sözcükler: 12 Eylül Askeri Darbesi, Travma Teorisi, 12 Eylül Sineması


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altan, Ahmet (1987). “Ey Türk Gençliği.” Hürriyet Gazetesi 30 Eylül.

Atabek, Erdal (2003). Modern Dünyada Değer Kayması ve Gençlik. İstanbul: Alkım Yayınevi.

Başkaya, Fikret (2011). “Seksen Öncesi / Seksen Sonrası veya Rejimin Niteliği”, Erkin Başer, Nihat Koçyiğit ve Mustafa Öziş (der.), Bugüne Bakmak: 1980 sonrasında Türkiye’de Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Süreçleri, Ankara: Dipnot Yayınevi, s. 13-31.

Başoğlu, Metin (1992). “Introduction”. Torture and Its Consequences: Current Treartment Approaches. M. Başoğlu (ed.), New York: Cambridge University Press, s. 1-8.

Bataille, Georges (1995). “Concerning the Accounts Given by the Residents of Hiroshima”. Trauma: Explorations in Memory, Cathy Caruth (der) Baltimore: The Johns Hopkins University Press, s. 221-236.

Boratav, Korkut (2005). 1980’li Yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm. Ankara: İmge Kitapevi.

Caruth, Cathy (1996). Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Gorman, William (2001). “Refugee Survivors of Torture: Trauma and Treatment”. Prefessional Psychology: Research and Practice 32.5: 443-451.

Gürbilek, Nurdan (2011). Vitrinde Yaşamak: 1980’lerin Kültürel İklimi. İstanbul: Metis Yayınları.

İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Sosyal Araştırmalar Merkezi, (15 Mayıs 1999). Türkiye Gençliği 98: Suskun Kitle Büyüteç Altında. Web. 11.12.2012.

Kahraman, Hasan Bülent (2005). Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye: 1980 Sonrası Zihinsel, Toplumsal, Siyasal Dönüşüm. İstanbul: Everest Yayınları.

Kanninen, Katri and Punamaki, Raija-Leena and Qouta, Samir (2003) “Personality and Trauma: Adult Attachment and Posttraumatic Distress Among Former Political Prisoners”. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology 9.2 s.97-126.

Kant, Immanuel (1983). “Idea for Universanal History with a Cosmopolitant Intent” Immanuel Kant, Perpetual Peace and the Other Essays. Hackett Publishing Co.

Kara, Mesut (2012). Sinema ve 12 Eylül, Istanbul: Agorakitaplığı,

King, Claire Sisco (2012). Washed in Blood: Male Sacrifice, Trauma, and the Cinema, New Jersey: Rutger University Press.

Kozanoğlu, Can (2004). Cilalı İmaj Devri: 1980’lerden 90’lara Türkiye ve Starları. İstanbul: İletişim Yayınları.

Kozanoğlu, Hayri (1993). Yuppieler, Prensler ve Bizim Kuşak. İstanbul: İletişim Yayınları,

LaCapra, Dominic (2001). Writing History, Writing Trauma. Baltimore: The Johns Hopkins Press.

Lüküslü, Demet (2013). Türkiye’de “Gençlik Miti“: 1980 Sonrası Türkiye Gençliği. İstanbul: İletişim Yayınları.

Marx, Karl (1993). A Contribution to the Critique of Political Economy, S. W. Ryazanskaya (çev), Moscow: Progress Publishers.

Oates, Joyce Carol (1994). What I Lived For. New York: Dutton Adult

Önder, İzzettin (2011). “Emperyalizmin Türkiye’yi Dönüştürme Etkisi: 1980 Sonrası Politikalar”. Bugüne Bakmak: 1980 Sonrasında Türkiye’de Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Süreçleri. Erkin Başer, Nihat Koçyiğit ve Mustafa Öziş (ed.), Ankara: Dipnot Yayınevi, s. 31-59.

Twain, Mark (2008). “The Mysterious Stranger”. Yurdanur Salman (çev.) Seçme Öyküler. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Urgan, Mina (1999). Bir Dinozorun Anıları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.