Ben O Değilim Filminde Başkası’nın Varoluşçu Görüntüsü

Sarper Bütev

Öz


Tayfun Pirselimoğlu Ben O Değilim (2014) filminde, başkasının yerine geçen bir adamın gerçekdışı deneyimi üzerinden varoluşçu felsefenin gözde temalarından birisi olan öteki ya da başkası sorununu Kara Film türüne özgü kimi motifleri kendi niyetleri doğrultusunda dönüştürerek işledi. Düşünür Emmanuel Mounier’e göre, klasik felsefenin başkası temasını garip biçimde hasıraltı ettiği yerde başkası teması varoluşçu felsefenin en önemli fetihlerinden bir olmuştu (1986: 138). Pirselimoğlu da bir başkası olma temasının en büyük takıntılarından biri olduğunu söylemişti[1]. Dolayısıyla bu yazı Ben O Değilim’de görüntüleşen “başkası imgesi” ile varoluşçuluğun en gözde temalarından biri olan “başkası teması” arasında ne türden bir bağlantı kurulabileceğini araştırıyor.

Anahtar Kelimeler: Modern Sinema, Varoluşçuluk, "Başkası/Öteki" İmgesi, Zaman-İmge


[1] Tayfun Pirselimoğlu 2014 yılında Gezici Festival kapsamında Kastamonu Üniversitesi’nde gerçekleşen Ben O Değilim filminin gösterimi sonrasında katılımcılarından birisi olduğum söyleşide sorum üzerine böyle bir ifade kullanmıştı. Pirselimoğlu bu takıntısını kendisiyle yapılan röportajlarda da ifade etti (Fırat Yücel, “Tayfun Pirselimoğlu’yla “Ben O Değilim” Üzerine: 2014).


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Auge, Marc, (2016). Yok-Yerler, İstanbul: Daimon Yayınları, s. 74, 76, 95.

Bahtin, Mihail, (2005), Sanat ve Sorumluluk, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s.50

Baker, Ulus (2011), Beyin Ekran, İstanbul: İletişim Yayınları, s.101

Baudrillard, Jean (2013), Amerika, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s.16

Biemel, Walter (1984), Sartre, İstanbul: Alan Yayıncılık, s.53,55,59,152

Deleuze, Gilles (2014), Sinema I - Hareket İmge, İstanbul: Norgunk Yayıncılık, s.162.

Cardullo, Bert, (2010), “Sunuş”, Cardullo, Bert (der.), Michelangelo Antonioni, İstanbul: Agora Kitaplığı, s. xi, xx. Deleuze, Gilles (2009), İki Delilik Rejimi, İstanbul: Bağlam Yayıncılık, s.362

Elsaesser, T. ve Hagener, M. Film Kuramı, Ankara: Dipnot Yayınları.,s.110,

Esenyel, Adnan, (2015), “Fenomenolojiden Varoluşa: Edmund Husserl ve Martin Heidegger”, A.Kadir Çüçen (der.) Varoluş Filozofları, Bursa: Sentez Yayıncılık, s. 153.

Elsaeserr, Thomas., (2014), “Erlebnis ve Erfahrung arasında: Benjamin ile sinema deneyimi, Felsefelogos Dergisi sayı.55.,s.11-37

Fay, J. ve Nieland J., (2014). Kara Film, İstanbul: Kolektif Kitap, s.17

Heidegeer, Martin (2011), Varlık ve Zaman, İstanbul: Agora Kitaplığı, s.297.

Kültigin Kağan Akbulut (22.09.2011), “Mutlu Sonlara İnanan Birisi Değilim” Hayalperdesi Dergisi, (2011), http://www.hayalperdesi.net/soylesi/43-mutlu-sonlara-inanan-biri-degilim.aspx. Erişim Tarihi: 01.06.2017

Jameson, Fredrich, (2006). “Yeni Türk Sineması Üzerine Kısa Notlar”, S. Ruken Öztürk (der.), kader: Zeki Demirkubuz, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları & Ankara Sinema Derneği, s.15-18

Karakaya, Talip (2004), Sartre Felsefesinde Varlık Sorunu, Ankara: Elis Yayınları,s.130

Kızıltan, G. Savaş (1986), Çağımızda Yabancılaşma Sorunu, İstanbul: Metis Yayınları, s. 116, 117-118

Kovacs, A. Balint, (2010), Modernizmi Seyretmek, Ankara: De Ki Basım Yayım Ltd. Şti., 271, 161, 273, 103, 421, 83

Magill, Frank (1992), Egzistansiyalist Felsefenin Beş Klasiği, İstanbul: Dergah Yayınları.,s.87,89,91,92,94,96

Mounier, Emanuel (1986), Varoluş Felsefelerine Giriş, İstanbul: Alan Yayıncılık.,s.138

Okyay, Sevin, (2010). “Bir Pirselimoğlu Evreni”, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/sevin-okyay/bir-pirselimoglu-evreni-999238/. Erişim Tarihi: 01.06.2017.

Orr, John, (1997), Sinema ve Modernlik, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, s.80, 60.

Sarte, J.Paul (2010), Varlık ve Hiçlik, İstanbul: İthaki Yayınları, 126,129

Sütçü, Özcan Y. (2005), Gilles Deleuze’de İmge Hareketi Olarak Sinemanın Felsefesi, İstanbul:Es Yayınları.,s.103

Öztürk S. ve Bütev S. (2017 Haziran) “Tayfun Pirselimoğlu Söyleşisi”, Sinefilozofi E-Dergi, Cilt: 2 Sayı: 3 (http://www.sinefilozofi.org)

Yücel, Fırat (25.09.2014), “Tayfun Pirselimoğlu ile ‘Ben O Değilim’ Üzerine”, Altyazı Dergisi, www.altyazi.net/soylesiler/tayfun-pirselimogluyla-ben-o-degilim-uzerine/Erişim Tarihi.01.06.2017

Waldenfels, Bernhard (2010), Yabancı Fenomenolojisi, İstanbul: Avesta Yayınları.,s.90,91


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.